VAŠE PRÁVA

4. Vaše práva

4.1 Berieme primerané opatrenia, aby zabezpečili, že vaše osobné údaje sú presné, úplné a až date4 na ochranu vášho súkromia klientov, máte nasledujúce práva:

Máte právo na kontakt nás informujeme, či sa vaše osobné údaje spracúvajú, alebo nie, a prípadne prístup k osobným údajom a informáciám, okrem iného na účely spracúvania a kategórie dotknutých osobných údajov.
Máte právo na kontakt nás opravíme alebo vymažeme vaše nepresné osobné údaje, ktoré sa nás týkajú. S prihliadnutím na účely spracúvania máte tiež možnosť nechať si vyplniť neúplné osobné údaje, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplňujúceho vyhlásenia.
Máte právo nás získať vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.
Máte právo nás kontaktovať nastaviť obmedzenie spracovania, ktoré obmedzilo naše spracovateľské orgány
Máte právo na získanie osobných údajov poskytnete v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a na prenos týchto údajov tretej strane.
Máte právo nás kontaktovať vzniesť námietku z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, kedykoľvek proti spracovaniu osobných údajov a.
Vy mať právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktorý má právne účinky, ktoré sa vás týkajú, alebo vás podobne výrazne ovplyvňuje. Ak si potrebujete toto právo uvedomiť, kontaktujte nás a ponúknite pomoc.
V záujme ochrany súkromia a bezpečnosti vašich osobných údajov môžeme od vás požadovať údaje, ktoré nám umožnia potvrdiť vašu totožnosť a právo na prístup k týmto údajom, ako aj vyhľadávať a poskytovať vám osobné údaje, ktoré uchovávame. Existujú prípady, kedy príslušné zákony alebo regulačné požiadavky umožňujú alebo vyžadujú, aby sme odmietli poskytnúť alebo vymazať niektoré alebo všetky osobné údaje, ktoré uchovávame.
Môžete nás kontaktovať, aby ste využili svoje práva. Na vašu žiadosť odpovieme do 30 dni.

4.2 Kontrola Y našu D etails

Ako môžem skontrolovať svoje osobné údaje
Svoje osobné údaje môžete skontrolovať zadaním položky „Môj účet“.

Zmazaním i nformácie
Prosím c o takt nám, keď zistíte, že je potrebné odstrániť svoj i tvorbu n:

Osobné údaje na poskytovanie, zlepšovanie a vývoj našich produktov a služieb. Ak sa tento typ údajov odstráni, váš účet bude zatvorený, pretože bez tohto typu údajov sa váš účet nebude dať normálne používať.
Osobné údaje, ktoré používame na komunikáciu s vami. Ak dôjde k vymazaniu tohto typu údajov, nebudeme vás môcť kontaktovať. Prijímajte rozhodnutia opatrne.
Osobné údaje ponúkajúce a merajúce cielené reklamy a služby. Ak sa tento typ údajov vymaže, nebudete dostávať najnovšie marketingové správy a prispôsobené nákupné služby.
Osobné údaje týkajúce sa podpory bezpečnosti a ochrany. Pokiaľ dôjde k odstráneniu tohto typu dát, váš účet bude silno ohrozený, že nesmiete používať ACCO n t normálne.

Ak vymažete vaše údaje, nemáme žiadnu povinnosť ich uchovávať a môžeme vymazať všetky alebo všetky vaše údaje bez zodpovednosti. Môžeme si však ponechať údaje, ktoré sa vás týkajú, ak si myslíme, že je to nevyhnutné na zabránenie podvodom alebo budúcemu zneužitiu, ak to vyžaduje zákon, alebo na legitímne účely, ako je napríklad analýza neosobných údajov, obnovenie účtu, kontrola našich záznamov a presadzovanie našich práv a povinností podľa našich dohôd.

4,3 deti

Potvrďte, že keď súhlasíte s týmto vyhlásením o ochrane súkromia, váš vek je najmenej 16 rokov alebo máte oprávnenie zákonného zástupcu. Ak sa dozviete, že osobné údaje nám poskytlo dieťa do 16 rokov, okamžite nás kontaktujte.